palvelut

Palvelut

Ratkaisukeskeinen psykoterapia
EMDR
Psykofyysinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaslähtöinen, tavoitteellinen, voimavarakeskeinen ja tulevaisuussuuntautunut psykoterapiamuoto. Pidän yhteistyösuhteen rakentamista vuorovaikutukselliseksi, luottamukselliseksi ja avoimeksi erittäin tärkeänä, jotta asiakas saa kokemukseen kohdatuksi tulemisesta. Tutkimusten mukaan ratkaisukeskeinen psykoterapia on tuloksellista, saaden aikaan nopeaa helpotusta asiakkaan tilanteeseen.

Ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan voi hakeutua elämän eri tilanteissa, jolloin koet tarvitsevasi lisää tukea, uusia näkökulmia ja haluat etsiä ratkaisuja hyvinvointiasi tukemaan. Olet voinut kohdata elämässäsi raskaita kokemuksia, äkillisen kriisin, mielenterveyttä horjuttavan asian tai haluat pohtia elämäsi suuntaa, jotta voisit elää oman näköistäsi, merkityksellistä elämää.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa asiakas asettaa omat tavoitteensa terapialle ja psykoterapeutin tehtävänä on tukea asiakasta hänen prosessissa. Asiakas päättää itse myös psykoterapiansa kestosta. Toisinaan jo muutama käyntikerta voi olla riittävä, mutta käyntien määrä riippuu asiakkaan yksilöllisestä tarpeesta. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa sinun ei kuitenkaan tarvitse sitoutua pitkään psykoterapiaan, vaan käynnit sovitaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti.

EMRD, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR-terapian perustana ovat asiakkaan omat elämänkokemukset sekä asiakkaan kyky ja halu kohdata kokemuksiin liittyviä vaikeita tunteita. Traumatisoiva tapahtuma uhkaa ihmisen uskomusjärjestelmää ollen psyykkinen kriisi, mikä voi heijastua olemassaoloon, identiteettiin ja turvallisuuteen. Traumaattiset tapahtumat tallentuvat ainakin osittain ei-kielellisessä muodossa, kuten visuaalisesti, hajuina, tunteina, ääninä ja kinesteettisesti.

EMDR-terapian avulla voidaan käsitellä ja työstää asiakkaan kohtaamia vaikeita kokemuksia sekä häiritseviä muistoja ja niiden käsittely tapahtuu psykoterapeutin tuella turvallisessa tilanteessa. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa. EMDR voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista vähentäen asiakkaan kokemaa stressiä. EMDR on traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) Käypä hoito- suosituksen mukainen hoitomuoto.

Psykofyysisessä psykoterapiassa (body-oriented psychotherapy) eli kehopsykoterapiassa ihminen nähdään kokonaisuutena, sillä keho ja mieli ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Psykofyysisessä psykoterapiassa käytetään keskustelun lisäksi kehollisia menetelmiä, joiden tarkoituksena on auttaa asiakasta kiinnittämään huomiota kehotietoisuuteen, sanattomaan vuorovaikutukseen, vireys- ja tunnetilan säätelyyn ja keholliseen rentoutumiseen.